X
X
USD

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

1- Sözleþmenin Taraflarý

1.1. Bu sözleþme, hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anýlacaktýr.) saðlayan, Pýnar Mahallesi Çamlýbel Caddesi No:145/D:2 Sarýyer Ýstanbul adresinde faaliyet gösteren, Order Biliþim (bundan sonra Order Biliþim olarak anýlacaktýr.) ile https://www.orderbilisim.com (bundan sonra Site olarak anýlacaktýr.) üzerinden, https://www.orderbilisim.com ürün ve hizmetlerini satýn almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alýnan, kiþi veya kurum (bundan sonra Siz veya Müþteri olarak anýlacaktýr.) arasýnda aþaðýda belirtilen madde ve þartlar dahilinde imza altýna alýnmýþ sayýlacaktýr.

1.2. Taraflar iþ bu sözleþmede yazýlý bilgilerin doðruluðunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.3. Genel Kullaným Koþullarý, Gizlilik Politikasý ve Ýade Þartlarý Ýþbu sözleþmenin ayrýlmaz bir eki ve parçasý niteliðinde olup, bu sözleþmenin kabul edilmiþ olmasý tüm eklerinin de okunup, anlaþýlarak kabul edildiði anlamýna gelmektedir.

2- Sözleþmenin Konusu ve Amacý

2.1. Ýþbu sözleþme, Müþterinin site üzerindeki iþlemlerinde, sipariþlerinde ve gönderdiði mesajlarýnda, kayýt iþleminde vermiþ olduðu bilgiler doðrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, sipariþlerinde tercihleri uyarýnca sipariþlerinde tercihleri uyarýnca alacaðý hizmetler karþýlýðýnda Order Biliþim 'e ödeyeceði ücretleri düzenlemek amacý ile yazýlmýþtýr.

2.2. Üyelik bilgileri, müþterinin kayýt olma sýrasýnda girdiði bilgilerdir. Bu bilgiler yapýlan iþlemlerde baz alýnmaktadýr. Müþterilerin üyelik bilgilerini doðru, eksiksiz ve hatasýz girdiði varsayýlarak iþlem gerçekleþtirilmektedir. Üyelik bilgilerinin, yanlýþ girilmesi, eksik veya güncel olmamasý sebebi ile doðacak tüm zararlardan Müþteri sorumludur.

3- Taraflarýn Hak Ve Yükümlülükleri

3.1. Müþterinin sipariþ olarak ilettiði hizmetler sipariþ bedelinin ödenmesi kaydýyla Order Biliþim tarafýndan saðlanacaktýr.

3.2. Order Biliþim tarafýndan sunulan, aylýk, yýllýk veya diðer ödeme planlarýna istinaden, sipariþ ekranýnda, müþterinin ödeme planý tercihine göre KDV dahil toplam tutar belirlenecektir. Hizmet bedelleri tahsil edilmedikçe, Order Biliþim’in hizmet verme yükümlülüðü yoktur.

3.3. Müþteri tarafýndan ilgili sipariþin hizmet bedelinin ödenmesinin ve onaylanmasýnýn ardýndan, Order Biliþim tarafýndan müþteriye sipariþ detayýnda bulunan, sunucu bilgileri ve þifreleri iletilecektir. Ýlgili hesap ve þifrelerin sorumluluðu müþterinin sorumluluðunda olup, bu konuda doðabilecek tüm zarar ve ziyandan münhasýran Müþteri sorumlu olacaktýr.

3.4. Müþteri aldýðý hizmet dahilinde, Order Biliþim tarafýndan, 5651 sayýlý kanun ve ilgili mevzuat gereði Order Biliþim’in sorumlu olduðu tüm konular ile ilgili verilecek talimat ve uyarýlara uyacaðýný kabul ve taahhüt eder. Ayrýca Müþteri, hesabýndan faydalanýrken Order Biliþim tarafýndan, Site üzerinde yayýnlanan veya kendisine iletilen her türlü uyarý ve bildirime uyacaðýný beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.5. Müþteri, Order Biliþim tarafýndan verilen hizmetlerin, yalnýzca Order Biliþim mülkiyetinde olduðunu, hizmete iliþkin tüm program, yazýlým ve içeriðin, tüm hakkýnýn Order Biliþim’e ait olduðunu kabul ve taahhüt eder. Müþteri iþ bu maddede sayýlanlarla sýnýrlý olmaksýzýn, bu hizmetlerin aynýsýný veya benzerini kopyalayamaz, çoðaltamaz, üçüncü kiþilere daðýtamaz, pazarlayamaz ya da satamaz.

3.6. Müþteri, hizmet dahilinde sahip olduðu program veya yazýlýmlarý kullanarak eriþim hakký olmayan, hiçbir dosya veya içeriðe eriþemez. Aksi halde bu konuda doðabilecek tüm zarar ve ziyandan Müþteri sorumlu olup, Order Biliþim’in uðrayacaðý tüm zararý nakden ve defaten tanzim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3.7. Müþteri kullanmakta olduðu hizmeti sýrasýnda, yürürlükte olan veya sözleþme süresince yürürlüðe girecek olan vergi veya benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduðunu ve karþýlayacaðýný kabul ve taahhüt eder.

3.8. Order Biliþim, 5651 sayýlý internet ortamýnda yapýlan yayýnlarýn düzenlenmesi ve bu yayýnlar yoluyla iþlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkýnda kanun gereði, yer saðladýðý içeriði kontrol etmek veya hukuka aykýrý bir faaliyetin olup olmadýðýný araþtýrmakla yükümlü deðildir.

3.9. Müþteri, hizmeti dahilinde barýndýrdýðý tüm dosya, döküman veya programlardan münhasýran kendisi sorumlu olduðunu ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Yasalarýna aykýrýlýðýndan doðabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluðun yine münhasýran kendisinde olduðunu kabul ve taahhüt eder. Bu konuda doðabilecek herhangi bir yaptýrýmdan dolayý, Order Biliþim’e hiçbir kusur atfedilemez.

3.8. Müþteri, kullandýðý hizmetlerin içeriklerinden ve kullanýmlarýndan kendileri sorumludur. Müþterinin hatalý kullanýmlarýndan doðabilecek hiçbir zarar ve ziyandan Order Biliþim sorumlu deðildir.

3.9. Müþteri, tüm verilerini periyodik olarak yedeklemekle yükümlüdür. Müþterinin yedekleme yükümlülüðünü ihlal etmesi üzerine meydana gelecek zarar ziyan veya kayýptan Order Biliþim sorumlu tutulamaz.

3.10. Müþteri Sýnýrsýz/Limitsiz olarak kullandýðý tüm kaynaklarýn iyi niyet ve adil kullaným koþullarý çerçevesinde kullanýlmasý gerektiðini kabul eder. Kaynaklarýn aþýrý kullanýmý veya kaynaklarýn amacý dýþýnda kullanýmý gibi durumlarda Order Biliþim, Müþteriyi uyararak düzeltmesini isteyebilir ya da müþteriye bilgi vermeden hizmetini geçici olarak askýya alabilir.

3.11. Müþteri tarafýndan sipariþ verilerek, ödemesi gerçekleþtirilen Domain name (alan adý) tescil iþlemleri Order Biliþim tarafýndan yürütülecektir. Tescil edilerek, ücreti ödenen Domain name’nin sahibi müþteridir. Order Biliþim, müþterinin talebi üzerine Domain name üzerinde iþlem yapabilecektir. Müþterinin talebi üzerine, Domain name üzerinde düzenleme, deðiþiklik ve transfer talepleri Order Biliþim tarafýndan gerçekleþtirilecektir.

3.12. Domain Name (Alan adý) satýlan bir ürün deðil, ücreti belirli periyodlarla ödenerek kullaným hakký saðlanan bir hizmettir. Bu sebeple alan adýnýn bitiþ süresinin içerisinde ücretinin ödenmemesi durumunda bu hak baþka bir kiþiye geçebilir. Order Biliþim’in bu konuda herhangi bir hatýrlatma veya haber verme yükümlülüðü yoktur.

3.13. Order Biliþim, hiçbir gerekçe veya sebep iler sürmeden müþterinin kullandýðý hizmeti sonlandýrma kararý alabilir. Bu durumda, müþteriye hizmetinden kalan bakiyesi iade edilir. Müþteri iade iþlemini kabul etmemesi veya ulaþýlamamasý halinde, hesabýna bakiyesi gönderilerek hizmeti sonlandýrýlýr.

4 - Süre

4.1. Ýþbu sözleþme, sipariþ ve ödeme iþlemlerinin internet ortamýndan Order Biliþim 'e iletilmesi ile birlikte taraflarýn belirtilen hak ve yükümlülükleri baþlar.

4.2. Sözleþme süresi müþterinin ilgili hizmet için sipariþ sýrasýnda seçmiþ olduðu ödeme periyodu kadardýr.

4.3. Taraflar sözleþmenin sona ermesinden 10 iþ günü öncesine kadar sözleþmenin süre sonunda sona ereceðini ihtar etmemiþler ise sözleþme ayný þart ve hükümler ile önceki sözleþme süresi kadar uzar. (Ücret konusunda meydana gelen deðiþikler saklýdýr.)

5 - Ücret

5.1. Ýþ bu sözleþmede, belirtilen hizmetlerin karþýlýðý olarak ödenecek tutar sipariþ iþlemi sýrasýnda belirtilen miktar kadardýr. Belirtilen hizmet ücretlerine KDV sonradan dahil ederek hesaplanýr ve Müþteriye KDV dahil toplam tutar gösterilerek tahsilat gerçekleþir.

5.2. Order Biliþim önceden haber vermeksizin fiyatlar üzerinden ileriye dönük olarak deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. Müþteri iþ bu deðiþiklikler konusunda þimdiden oluþabilecek deðiþiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Türk Lirasý ile satýlmayan hizmetler için, ücret fatura tarihindeki Türkiye Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden Türk Lirasýna çevrilerek ödenir.

5.4. Ödemenin gecikmesi durumunda Order Biliþim kur veya vade farký faturasý kesme hakkýný saklý tutar.

5.5. Order Biliþim, Müþteri tarafýndan gerçekleþtirilecek ödeme sonrasýnda kesilecek faturayý müteakiben hizmet aktivasyonunu gerçekleþtirecektir. Müþteri hizmet süresini uzatmak için, ilgili ücretin hizmet süresi bitiminden önce ödenmesi zorunludur. Order Biliþim’in ödemelere iliþkin önceden haber verme veya hatýrlatma yükümlülüðü yoktur.

5.6. Müþteri almýþ olduðu hizmetlerin ödemelerini ödeme yöntemi ayrýmý olmaksýzýn Order Biliþim’e bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimde sipariþ numarasý, ödeme yapýlan ürün veya hizmetin ismi ve ödeme yöntemi açýk bir þekilde belirtilmelidir.

6- Hizmetin Geçici Olarak Veya Tamamen Durdurulmasý

6.1. Ödeme konusunda problem yaþanmasý, kredi kartý veya paypal ile ödeme talimatý olan müþterilerde provizyon sorunlarý veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayý Order Biliþim, Müþteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarýnýn tamamýný veya bir kýsmýný durdurma hakkýný saklý tutar.

6.2. Ödemenin yapýlmamasý durumunda müþteri adýna e-mail, web, ftp eriþimleri yapýlamaz ve e-mail hesaplarý bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.

6.3. Order Biliþim’e veya çalýþanlarýna herhangi bir hakarette bulunmanýz veya kaba davranýþ sergilemeniz durumunda, Müþteri hesabýnýz kapatýlarak, hizmet veya hizmetleriniz askýya alýnabilir veya kapatýlabilir. Böyle bir durumda, herhangi bir iade yapýlmaksýzýn üyeliðiniz sonlandýrýlacak ve sözleþme feshedilecektir.

7 - Fesih

7.1. Müþteri, iþ bu sözleþmenin herhangi bir maddesine aykýrý davranarak, ödeme yükümlülüklerini, sorumluluk veya taahhütlerini yerine getirmediði takdirde veya üye bilgilerini kaydý sýrasýnda beyan ettiði ancak daha sonradan güncelleyerek bilgilerin hatalý veya eksik olmamasýnýn tespiti halinde, yukarýda belirtilen sözleþmeyi askýya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Order Biliþim hiç bir ihtar ya da bildirime gerek kalmaksýzýn sözleþmeyi hiç bir ek yükümlülük altýna girmeksizin tek taraflý olarak fesih etme hakkýna sahiptir.

7.2. Bu þekilde gerçekleþecek fesih sonrasýnda Müþteri; hizmetin kalan süresine bakýlmaksýzýn ödemiþ olduðu son sözleþme ücretini geri isteyemeyeceðini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleþme bedelinin 5 katý ticari-cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3. Müþteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleþme normal süre ile sona ermeden 30 gün önce yazýlý olarak ihtar etmek þartý ile iþ bu sözleþmeyi süresi sonunda fesih etme hakkýna sahiptir.

7.4. Sözleþmenin sona erme süresinden önce müþteri tarafýndan fesih edilmesi halinde sözleþme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peþin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8 - Ýletiþim ve Bilgi Adresleri

8.1. Müþteri, Order Biliþim sistemi üzerindeki adres, telefon, e-mail gibi irtibat bilgilerini doðru olarak girmekle ve güncel tutmakla yükümlüdür.

8.2. Taraflar konusu sözleþmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariþ adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiþlerdir.

8.3. Müþteri’nin iþbu Sözleþmede belirtilen adresi kanuni tebligat adresi olup, söz konusu adresin deðiþmesi ve bu deðiþikliðin karþý tarafa 7 gün içerisinde yazýlý olarak ve sistem üzerinden bildirilmemesi halinde, Sözleþmede belirtilen adrese yapýlan tebligatlar usulüne uygun ve geçerli sayýlacaktýr. Ýhtilaf halinde, Müþteri bu adrese yapýlan tebligatý almadýðý, içeriðinden haberdar olmadýðý iddiasýnda bulunamaz.

8.4. Order Biliþim, sözleþme süresi içinde Müþteri'ye tahsis ettiði elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazý, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müþteri söz konusu elektronik iletilerin alýnmadýðý ya da kendisine ulaþmadýðý iddiasýnda bulunamayacaðý gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda teblið edilmiþ sayýlacaðýný beyan, kabul ve taahhüt eder.

9 - Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düþülmesi

9.1. Müþteri, aldýðý hizmetlere karþýlýk baþvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleþtirmediði takdirde temerrüde düþmüþ sayýlýr. Bu durumda Order Biliþim kur farký faturasý kesebileceði gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylýk %7 gecikme faizi talep edebilir. Müþteri bu gecikme faizi ve kur farký faturasýný ödemeyi beyan ve kabul eder.

9.2. Müþteri, iþ bu sözleþmeden doðan her tür alacak için Order Biliþim 'in dava ya da icra takibi açmasý halinde de aylýk %7 gecikme faizi, bakiye borç miktarýnýn %50'si kadar cezai þart, %10'u Avukatlýk Ücreti ve diðer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3. Müþteri, iþ bu sözleþmeden doðan alacaklarýnýn tahsili için yasal mercilere Ýhtiyati Haciz ve Ýhtiyati tedbir için baþvurmasý halinde Order Biliþim 'in teminatsýz Ýhtiyati Haciz ve Ýhtiyati Tedbir kararý almaya yetkili olduðunu ancak buna raðmen mahkemelerce teminat istendiðinde, bankalardan alýnacak teminat mektuplarýndan doðacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafýndan ödeneceðini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacaðýný beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- Ücret Ýade Þartlarý

10.1. Kiralýk sunucu, paylaþýmlý sunucu, Lisanslý ürünler ve SSL Sertifikalarý hizmetleri için ücret iadesi bulunmamaktadýr. Sipariþ ancak mücbir sebep veya Müþteri kusurundan kaynaklanan sebepler haricinde Order Biliþim’in kusurundan dolayý hazýrlanmamýþsa ücret iadesi yapýlabilmektedir.

10.2. Order Biliþim, ücret iadesini, ücreti iade edilecek hizmetin durdurulmasýndan sonraki 7 iþ günü içinde yapar.

10.3. Müþterinin kredi kartý ile yaptýðý ödeme banka sistemi, paypal ile yapýlan ödeme paypal sistemi üzerinden iade edilir. Ýade iþlemi sýrasýnda banka sisteminden kaynaklanan kesintilerden ve kur farklarýndan Order Biliþim sorumlu tutulamaz.

11 - Yetkili Mahkeme ve Ýcra Daireleri

Ýþbu sözleþmenin uygulanmasý sýrasýnda doðacak tüm uyuþmazlýklarýn çözümünde Gaziantep Mahkemeleri ve Ýcra Daireleri yetkili olacaktýr.

12- Gizlilik Kurallarý

12.1. Order Biliþim hizmetlerini kullanan müþterilerinin, isim, adres, telefon, e-mail gibi bilgilerini mahkemeler, savcýlýk makamlarý ve 13.2. maddede belirtilen idare makamlardan talep edilmesi durumlarý dýþýnda hiç kimseyle paylaþmamayý taahhüt eder.

12.2. Order Biliþim, Müþteri bilgilerini Telekomünikasyon Kurumu üyeliði nedeniyle baðlayýcý kurallara tabi olduðu için, Telekomünikasyon Kurumu dahil bütün T.C. Resmi Kurum ve Kuruluþlar tarafýndan talep edilmesi durumunda adli birimlere verebilir.

12.3. Order Biliþim Kredi Kartý bilgilerinizi saklamaz. Bu bilgiler ödeme esnasýnda SSL ( Güvenli Baðlantý ) kullanýlarak sadece bankaya iletilir ve bankadan geri dönen ödeme yapýldý bilgisini saklar.

12.4. Order Biliþim, Müþteri itiraz etmediði sürece, hizmet verdiði sitelerin adreslerini ve hizmet türünü referans olarak sitesinde yayýnlayabilir. Müþteri’nin sitesinin adresinin yayýnlanmasýna itiraz etmesi durumunda bu adres referans listesinden çýkarýlýr.

12.5. Order Biliþim, Sitesinin Ödeme, Üyelik gibi güvenlik gerektiren bölümlerinde Comodo SSL tarafýndan saðlanan SSL Sertifikasý ile güvenlik saðlar. Bunun dýþýnda kötü niyetli sanal saldýrýlara karþý mümkün olan bütün yazýlýmsal ve donanýmsal tedbirleri alýr.

12.6. Müþteri, iþbu Sözleþme kapsamýndaki iþin ifasý sýrasýnda ve iþbu Sözleþme dolayýsýyla elde edeceði, Order Biliþim’e ait ve Order Biliþim tarafýndan gizli bilgi olarak belirtilmiþ olsun olmasýn, hiçbir bilgiyi, Order Biliþim’in yazýlý izni olmaksýzýn üçüncü kiþi ya da kurumlara açýklamamayý ve bu tür bilgilerin gizliliðinin iþbu gizlilik prensibi dahilinde korunacaðýný, aksi takdirde Order Biliþim’in bu nedenle uðrayacaðý her türlü zararý ilk talep anýnda nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

13- Mücbir Sebep

13.1. Taraflarýn kontrolü ve iradesi dýþýnda geliþen ve makul denetim gücü dýþýnda kalan ve taraflarýn iþbu sözleþme ile yüklendiði borçlarýný yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayýlanlarla sýnýrlý olmak kaydý ile savaþ, iç savaþ, terör eylemleri, deprem, yangýn, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak deðerlendirilecektir.

13.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çýktýðýnda zaman kaybetmeksizin bunu derhal diðer tarafa bildirmek zorundadýr. Böyle bir durumla karþýlaþýlmasý halinde taraflar birlikte deðerlendirme yaparak alýnacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardýr. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanýnda yerine getirememekten dolayý sorumlu tutulmayacaktýr, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde iþbu sözleþme kendiliðinden münfesih hale gelecektir. Ancak Taraflarýn fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacaklarý saklý kalacaktýr.

14- Delil Sözleþmesi

Müþteri, iþbu Sözleþmeden doðabilecek uyuþmazlýklarda Order Biliþim’e ait her türlü defter ve kayýtlarýnýn geçerli, baðlayýcý, kesin ve münhasýr delil olacaðýný kabul eder. Bu madde H.M.K 193. maddesi uyarýnca yazýlý delil niteliðinde olup yukarýda belirtilen delillerden baþka delil ikame edilemez.

15- Devir ve Temlik Yasaðý

Taraflar, iþbu sözleþme gereði hak ve yükümlülüklerini hiçbir þekilde devir ve temlik edemez. Müþteri, Order Biliþim adýna ya da hesabýna üçüncü bir þahýsla bir iþlem ya da anlaþma yapamaz. Bu hükme aykýrý olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi Taraflarýn her türlü sorumluluðu devam eder.

16- Son Hüküm

Ýþ bu sözleþme bununla birlikte 16 ana madde ve alt baþlýklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaþýlarak imza altýna alýnmýþtýr. (Ýmza altýna alýnma, sipariþin internet ortamýnda Order Biliþim’e gönderilmesi ile gerçekleþmiþ kabul edilir). Order Biliþim gerek gördüðü takdirde yeni maddeler ve/veya alt baþlýklar ekleyebilir, çýkartabilir ya da maddeler üzerinde deðiþiklik yapabilir. Müþteri bu deðiþiklikleri önceden kabul ettiðini beyan ve taahhüt eder.


Top